Topic Category: 2c8 Modeling Tool

Create a document link

You create links for policies, templates and checklists. The documents become accessible to end users via the side panels and through lists and matrices. To link documents to objects, you must first create your document link. In order for anyone looking at the published material to be able to read the documents linked to your …

Create a document link Läs mer »

Create a breakdown

To show processes on a more detailed level we use breakdowns. When creating a breakdown a link will be set up from the current object to a model where you can specify the process in detail. You can of course create breakdowns from other types of objects in 2c8 as well. Breakdowns can also be …

Create a breakdown Läs mer »

Create a list

Lists are for displaying e.g. all positions or documents. By clicking on a position you can see its organizational affiliation and the process / activity it performs or is responsible for. A list can be combined with another list and then create a matrix to see the different relationships and connections. You can create lists …

Create a list Läs mer »

Create a layer

With a layer you can control, among other things, how the model content is presented in the published material. A layer is linked to one specific model type and an object type can only be linked to one layer. Layer is used to hide information and by doing so increase the readability. To create a …

Create a layer Läs mer »

TA BORT (GAMAL KOMIGANG)Skapa en processmodell

Processer används för att visualisera processer med sekvenser och strukturer. Du ska skapa en process processen i nedbrytningen av våra processer objektet: Gå via modellen Start och klicka dig ner i Våra processer med nedbrytningspilen. Skapa en delprocess. Bryt sedan ner delprocessen Hantera bilbokning till en ny process. Beskriv den nya modellen på en aktivitetsnivå.

TA BORT (GAMAL KOMIGANG)Skapa en organisationsmodell

En organisationsmodell används för att visualisera hur resurser och kompetensprofiler utvecklas och bemannas. Du ska skapa en organisationsmodell i nedbrytningen av objektet Vår organisation: Gå via modellen Start och klicka dig ner i Vår organisation med nedbrytningspilen. Skapa en övergripande organisationsmodell där alla avdelningar för organisationen visas. Bryt sedan ner organisationsobjektet Ekonomi till en ny …

TA BORT (GAMAL KOMIGANG)Skapa en organisationsmodell Läs mer »

Skapa nytt lager

Med lager styr du bland annat hur modellinnehållet presenteras i det publicerade materialet. Ett lager är kopplat till en specifik modelltyp och en objekttyp kan bara kopplas till ett lager. Lager används för att dölja information och på det sätt öka läsbarheten. För att skapa ett lager och koppla objekt till aktuellt lager: Öppna en …

Skapa nytt lager Läs mer »

Skapa lista

Listor är till för att visa t.ex. alla befattningar eller dokument. Genom att klicka på en befattning så ser man dess organisatoriska tillhörighet och den process/aktivitet som den utför eller ansvarar för. En lista kan kombineras med en annan lista och då skapa en matris för att se samband. Du kan skapa listor som exempelvis …

Skapa lista Läs mer »

Skapa nedbrytning

För att visa en process på en mer detaljerad nivå använder vi oss av nedbrytningar. Det skapas då en länk från aktuellt objekt till en modell där du kan visa processen mer i detalj. Du kan såklart även skapa nedbrytningar från andra typer av objekt än processer om du behöver. Nedbrytningar kan också skapas från …

Skapa nedbrytning Läs mer »

Länka dokument till objekt

Länkar görs till policy, mallar och checklistor. Dokumenten blir åtkomliga för slutanvändarna via sidopanel och via listor och matriser. För att länka dokument till objekt måste du först skapa din dokumentlänk. För att alla som tittar på det publicerade materialet ska kunna läsa dokumenten som finns länkade i dina modeller måste dokumentet ligga på ett …

Länka dokument till objekt Läs mer »