Definitioner på Aktivitetsnivå

Aktivitetsnivån beskriver VAD, VEM och HUR

Den lägsta och konkreta nivån på processbeskrivningen där aktivitetsflödet visar vilka resurser som används och förädlas i verksamheten. I aktiveter beskrivs hur uppgiften utförs, länkar till mallar och styrande dokument.

[Bilder saknas. Kolla Definitioner-ny-SV.pdf]

Med aktivitet menas en planerad händelse inom en process. En aktivitet har alltid en utförare. Aktiviteten ärver input från processen som den ingår i. En aktivitet skapar alltid ett resultat. En aktivitet är en detaljerad nivå av en delprocess. Namnet måste reflektera den önskade aktiviteten. Använd verb plus det objekt som är involverat i aktiviteten. En väldigt strikt standard rekommenderas, t.ex. »Registrera order«, »Upprätta ansökan« etc.

En affärsregel kan användas när en aktivitet efterföljs av två eller flera aktiviteter. Om flera efterföljande aktiviteter kan utföras används »Och«. Om det är endast en bland flera möjliga så används »Eller« Regler benämns oftast som en fråga, ett val där svaren skrivs ut på relationerna till efterföljande aktivitet. Exempelvis »Offerera?« eller »Godkänd leverantör?«

En roll är en kompetens- eller ansvarsprofil som härrör från ett behov i en process, projekt, möte eller kring ett IT-system, t.ex. Budgetansvarig, Projektmedlem, Mötesledare, Systemförvaltare. Det kan variera från organisation till organisation om en persons titel är en befattning eller en roll. Ex. Systemutvecklare, Projektledare, Inköpare.

En befattning är den titel som någon anställs som. Befattningen är en position i en organisation och kan vara huvudansvarig för eller tillhöra en organisatorisk
enhet. En befattning kan bestå av en eller flera roller. T.ex. Ekonomichef, Ekonomiassistent, Systemutvecklare, VD. Det kan variera från organisation till
organisation om en persons titel är en befattning eller en roll. T.ex. Systemutvecklare, Projektledare, Inköpare.

Ett krav är en specifik egenskap definierad för en process, affärsobjekt (resultat) eller roll, utställd av en intressent, organisation eller process. Ett krav benämns genom att visa inriktning (ökning/ sänkning) eller nivå på en specifik egenskap, exempelvis »förbättrad leveransprecision«, »mindre avfall«.

Mål uttrycker ett framtida önskvärt tillstånd. Mål kan vara formulerade för organisation, avdelning, process, projekt, individ etc. Mål kan också vara
kortsiktiga och långsiktiga. Mål skall generellt sett präglas av ett antal viktiga karakteristika. Dessa kan beskrivas enligt modellen SMART.

Problem/möjligheter/risker/styrkor/svagheter och noteringar är olika indikeringar och noteringar på en modell eller riktade till specifika objekt. Används oftast vid uppbyggnad och analys.

En applikation är ett informationssystem som stöder en process/ aktivitet. Oftast använd i process- och IT-modeller.

Tidsobjektet används för att visa datum/klockslag när processer och aktiviteter ska utföras, alternativt när affärsobjekt ska vara tillgängliga.