Beskrivning av objekt

Här kommer en förenklad beskrivning på våra vanligaste objekt.

Process

En process är en repetitiv aktivitet som utför en uppgift. Vi använder aktiv verbform för att beskriva processen t.ex. ”Bygga bilar”, ”baka bröd”. En process går att bryta ner till en mer detaljerad nivå.

Här ser vi en nedbrytning på processen ”Baka bröd”.

Aktivitet

Aktivitet

En aktivitet är en repetitiv handling som utför en uppgift. Vi använder aktiv verbform för att beskriva aktiviteten t.ex.  Byta däck”, ”betala faktura”. Generellt ska aktiviteter INTE att brytas ner.

Verksamhetsobjekt

Verksamhetobjekt

Verksamhetsobjekt brukar skrivas som substantiv t.ex. ”Faktura”, ”Nybakad bröd”. Verksamhetsobjekt ses många gånger som input, alltså någonting som sätter igång en aktivitet/process (t.ex. beställning). Verksamhetsobjekt kan även ses som output, d.v.s. resultatet från aktiviteten/processen.

Verksamhetsobjekt kan också vara någonting mer abstrakt som t.ex. ”Behov av komplettering”, ”Beställning”.

Intressent

För att en grupp, eller person ska räknas som intressent till ett verksamhet behöver två kriterier vara fyllda.

Det första är att gruppen, eller personen har en relation till verksamheten.

Andra kriteriet är att gruppen, eller personen har krav på verksamheten. Eller att verksamheten har krav på gruppen eller personen. Oftast så har båda krav på varandra.

Intressenter kan vara leverantörer, kunder, Aktieägare, myndighet o.s.v.

Affärsregler

Vi har två typer av affärsregler. Affärsregler skrivs som en fråga, t.ex. ”Godkänd kvalité?”

Eller

Den första regeln är ”Eller” och skrivs alltid som en fråga, t.ex. ”Godkänd kvalité?”. Vilken aktivitet/process vi utför beror på svaret.

I nedan exempel genomför vi aktiviteten “Påbörja förproduktion” om svaret på frågan är “ja“. Vi genomför aktiviteten “kontakta leverantören” om svaret är “nej“.

Och

Den andra regeln är ”Och”,  som används om det är två eller flera aktiviteter som ska utföras samtidigt. I nedan exempel utför vi två aktiviteter om svaret på frågan är ”Ja”, endast aktiviteten ”Beställ material” om svaret är “nej”.

Befattning


En befattning är den titeln som någon anställs som t.ex. ekonom, konsult, grafiker o.s.v. Du kan bara ha en befattning.

Roll

Roll är en kompetens eller ansvar som någon har. T.ex. en ekonom kan vara ha flera roller som t.ex. facklig representant, inköpare, personalansvar.

Krav

Finns det krav på delar av verksamheten använder vi av objektet här. Det kan vara alltifrån produktion, tjänst eller organisation. T.ex. ”Använd alltid ekologiska varor”, ”Skicka endast med prio:1 brev”.

Applikation

En applikation är ett informationssystem(T.ex. mjukvaror/program/appar) som stöder en process/ aktivitet. Används ofta i process- och IT-modeller.

Organisation


Objektet används för att beskriva en organisation eller avdelning. Det kan vara specifikt som ”HR”, eller mer abstrakt som ”Marknad”.

Tid 

Tidsobjektet används för att visa datum/klockslag när processer och aktiviteter ska utföras, alternativt när affärsobjekt ska vara tillgängliga.

Mål


Mål, stora som små, kortsiktiga som långsiktiga använder sig av detta objekt.

Noteringar


Problem/möjligheter/risker/styrkor/svagheter och noteringar är olika indikeringar och noteringar på en modell, eller specifika objekt. Används oftast vid uppbyggnad och analys.